KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka z siedzibą Dobrzechów 234 A, 38-100 Strzyżów, Biuro: ul. Jaracza 4, lok. 223,

42-200 Częstochowa, tel./fax: 034 360 62 92, e-mail: biuro@ekotop.pl, NIP: 949 034 71 92

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących  celach:

  1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO (sprzedaż produktów i świadczenie usług, w szczególności: przygotowanie i przedstawienie oferty oraz zawarcie i wykonanie umowy, obsługa zapytań i reklamacji).
  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
    z art. 6 ust. 1 lit c RODO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji).
  3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
  4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO):

 

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

W przypadku gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

 

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Kategorie odbiorców danych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa
(w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

  • nasi partnerzy handlowi, podwykonawcy
  • podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawne,  windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy

 

Ponadto informujemy iż Pani/Pana osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.